Zwroty i reklamacje

Strona główna > Zwroty i reklamacje
1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

01 Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym (dalej: Klient), który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 11 i 12.

02 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

03 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład  pisemnie na adres: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@matmarco.pl

04 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego przykładowy wzór znajduje się poniżej.

05 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.  (Dz. U. 2014 poz. 827 z późń. zm.). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

06 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

07 Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Matmarco przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

08 Matmarco ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Matmarco dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Matmarco nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

09 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Matmarco lub przekazać go osobie upoważnionej przez Matmarco do odbioru, chyba że Matmarco zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres:  ul. Trakt Lubelski 135, 04–987 Warszawa.

10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Matmarco, Matmarco nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszty zwrotu wszystkich Towarów mogą być znacząco wyższe od kosztów zwykłej przesyłki pocztowej z uwagi na konieczność transportu przesyłki wyłącznie firmą kurierską na palecie lub jako towar gabarytowy. Wysokość kosztów zwrotu takich urządzeń jak bieżnie, trenażery, rowery szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 PLN.

13 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Do:

Towarzystwo Handlowe “Matmarco” Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 135

04-790 Warszawa

 

Ja, …………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………

Data odbioru rzeczy ………………………………………

Imię i nazwisko Klienta …………………………………

Adres Klienta ………………………………………………..

Podpis Klienta ………………………………………………

Data …………………………………………………………….

 

3. Reklamacje

01 Odpowiedzialność Matmarco względem Klienta za wady fizyczne i prawne, regulowana jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zapisami art. 556 – 5765 Kodeksu Cywilnego o rękojmi.

02 W Sklepie mogą być oferowane w obniżonych cenach towary używane lub niepełnowartościowe pochodzące z ekspozycji lub zwrotów. Towary te zawsze oznaczone są dodatkową etykietą Outlet i w ich opisie Matmarco każdorazowo informuje w o cechach zmniejszających ich użyteczność np. śladach używania lub brakach w opakowaniu lub wyposażeniu.

03 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Preferowane formy to pisemnie na adres: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@matmarco.pl

04 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady w tym dokumentacji zdjęciowej, audio lub video z uwidocznioną wadą; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Matmarco. Elementy podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter zalecenia i nie są warunkiem skuteczności reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

05 Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem reklamacyjnym Matmarco skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w szczególności oględzin sprzętu. Adresem właściwym do wysyłki wadliwego Towaru jest: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Matmarco, w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Matmarco w miejscu, w którym Towar się znajduje.

06 Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub Matmarco. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Towaru.