Regulamin

Strona główna > Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.matmarco.pl obowiązujący od dnia 7 czerwca 2022 r.

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.matmarco.pl prowadzonego przez Towarzystwo Handlowe “Matmarco” z siedzibą w Warszawie 04–790 przy ul. Trakt Lubelski 135 (zwanego dalej: “Sklepem”).

1.   Definicje

1.01 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.02 Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Matmarco, w tym za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego Towaru, albo samodzielny odbiór przez Klienta zamówionego Towaru z magazynu Matmarco zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 135.

1.03 Dostawca – firma pocztowa, przewozowa lub kurierska z którą współpracuje Matmarco w zakresie realizacji Dostaw Towarów.

1.04 Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.

1.05 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.06 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawne związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.07 Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się w takim samym zakresie do Przedsiębiorców Indywidualnych.

1.08 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.09 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Matmarco dostępny pod adresem internetowym www.matmarco.pl.

1.10 Matmarco – Towarzystwo Handlowe “Matmarco” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04–790 przy ul. Trakt Lubelski 135, posiadający nr NIP 1130001027, nr REGON 006745623, nr tel. 22 872 09 89, nr BDO 000013376, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (XIV Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie) pod numerem KRS 0000096606 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadający rachunek bankowy w mBank S.A. o numerze 72 1140 2062 0000 2476 0200 1001.

1.11 Towar – produkt prezentowany przez Matmarco w Sklepie mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.12 Trwały nośnik – oznacza materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e–mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające Klientowi lub Matmarco przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu który był ich twórcą.

1.13 Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Matmarco za pośrednictwem Sklepu.

2.   Postanowienia ogólne

2.01 Wyłącznym właścicielem Sklepu oraz świadczącym usługi wskazane Regulaminem jest Matmarco.

2.02 Wszelkie prawa do nazwy sklepu, domeny internetowej, treści formularzy, wzorców i regulaminów, opisów, nazw i zdjęć Towarów, logotypów, artykułów i poradników należą do Matmarco.

2.03 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu i usług w nim świadczonych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.04 Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:

– przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych w szczególności obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących;

– publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie;

– korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów lub Matmarco;

– podejmowanie jakichkolwiek działań zaburzających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania;

– korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności bezprawne rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem.

2.05 Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Matmarco np. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub konkurencyjnych produktów oraz działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sklepu lub Matmarco.

2.06 W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

2.07 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to urządzenie z przeglądarką internetową z włączoną obsługą języka Javascript i CSS, obsługującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbit/s. Minimalna rozdzielczość ekranu niezbędna do wyświetlania sklepu to 1024×768.

2.08 Z uwagi na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet Klienci powinni we własnym zakresie stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ryzyka z tym związane np. poprzez stosowanie aktualnych systemów operacyjnych i programów antywirusowych oraz programów chroniących tożsamość.

3.   Usługi świadczone przez Matmarco za pośrednictwem Sklepu

3.01 Za pośrednictwem Sklepu, Matmarco świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługi polegające na:

– umożliwieniu Klientowi zawarcia z Matmarco umowy sprzedaży Towarów zamieszczonych w Sklepie za pomocą formularza zamówienia (“Usługa Zamówienia”)

– zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne (“Usługa Przeglądania”)

3.02 Usługa Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie od momentu jej uruchomienia przez Klienta poprzez umieszczenie pierwszego Towaru w Koszyku do złożenia zamówienia lub do momentu rezygnacji z zamówienia przez Klienta.

3.03 Usługa Przeglądania świadczona jest przez Matmarco nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.   Warunki zawierania umów sprzedaży

4.01 Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Matmarco uwarunkowane jest uprzednim złożeniem przez Klienta poprawnego zamówienia w Sklepie poprzez podanie wszystkich wymaganych danych na formularzu zamówienia oraz akceptację Regulaminu.

4.02 Dane niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko Klienta będącego osobą fizyczną lub nazwa Klienta niebędącego osobą fizyczną, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące przedmiotu umowy sprzedaży: rodzaju Towaru wraz z ilością, miejsce i sposób dostawy Towaru, wybrany sposób płatności.

4.03 Każda Umowa sprzedaży dokumentowana jest paragonem fiskalnym. Na życzenie Klienta zamiast paragonu fiskalnego Matmarco wystawi fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta na formularzu zamówienia nr NIP. Z uwagi na brzmienie przepisów podatkowych nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego niezawierającego numeru NIP.

4.04 Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.05 Klient składający zamówienie czyni to wybierając Towar którym jest zainteresowany oraz dodając go do “Koszyka”. Po umieszczeniu w “Koszyku” wszystkich wybranych Towarów i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz metody płatności, Klient składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4.06 W przypadku wskazania na formularzu zamówienia ilości Towaru przekraczającej dostępne stany magazynowe, wartość ta zostanie zredukowana na formularza, o czym Klient zostanie  poinformowany w trakcie składania zamówienia.

4.07 Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Matmarco w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umów sprzedaży na tych warunkach.

4.08 Poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oraz naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”, stanowi złożenie Matmarco przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

4.09 Po złożeniu zamówienia, Matmarco przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie oświadczeniem Matmarco o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.10 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Matmarco potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej.

4.11 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje łącznie poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e–mail z potwierdzeniem zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Matmarco.

5.   Płatności

5.01 Ceny wszystkich Towarów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają w sobie wszystkie podatki w tym VAT. Wszystkie ceny Towarów mają wliczoną opłatę KGO oraz zawierają koszt dostawy Towaru na terenie Polski.

5.02 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew bankowy, za pobraniem, kartą płatniczą lub szybkim przelewem bankowym poprzez system płatności firmy Blue Media S.A., BLIKiem oraz gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

5.03 Forma płatności za pobraniem z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów prawa lub wymogi Dostawcy może mieć limit kwotowy. Limit ten wskazany będzie na formularza zamówienia w opisie tej formy płatności.

5.04 Szczegółowe metody płatności opisane są w zakładce informacyjnej Sklepu oraz na stronie internetowej www.bluemedia.pl

5.05 Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:

– 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym;

– 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty poprzez zewnętrzny system szybkich płatności Blue Media lub BLIK.

5.06 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany uiścić należność Dostawcy przy odbiorze Towaru.

5.07 W sytuacji niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminach, o których mowa w 5.05, Matmarco skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia powodów opóźnienia.  W sytuacji bezskutecznego upływu terminu płatności oraz braku kontaktu z klientem Matmarco ma prawo anulować zamówienie tj. odstąpić od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przekazane Klientowi na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej.

6.   Dostawa

6.01 Matmarco realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.02 Matmarco umożliwia Klientom wybór Dostawy towaru przesyłką kurierską lub poprzez osobisty odbiór Towaru w magazynie Matmarco.

6.03 Z uwagi na wymogi Dostawców Dostawa za ich pośrednictwem przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg w szczególności bieżni, trenażerów eliptycznych i rowerów realizowana jest “pod adres” tj. w systemie „burta – burta” bez wnoszenia. W opisie każdego Towaru w zakładce “Informacje dodatkowe” podana jest waga brutto tj. waga Towaru z opakowaniem. Towar gabarytowy może być transportowany na palecie.

6.04 Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Matmarco za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 5 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Matmarco zgodnie z powyższym, Matmarco zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy sprzedaży).

6.05 Matmarco zamieszcza w opisie każdego Towaru liczbę Dni roboczych potrzebnych do realizacji Dostawy w maksymalnym wymiarze 14 Dni roboczych.

6.06 Bieg terminu dostawy Towaru do Klienta rozpoczyna się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego prowadzonego przez Blue Media.

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.07 W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór osobisty w magazynie  Matmarco, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF np. bezpłatną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge.

7.   Rękojmia i Gwarancja

7.01 Matmarco zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta jeśli takie wystąpią.

7.02 Odpowiedzialność Matmarco względem Klienta za wady fizyczne i prawne, regulowana jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zapisami art. 556 – 5765 Kodeksu Cywilnego o rękojmi.

7.03 W Sklepie mogą być oferowane w obniżonych cenach towary używane lub niepełnowartościowe pochodzące z ekspozycji lub zwrotów. Towary te zawsze oznaczone są dodatkową etykietą Outlet i w ich opisie Matmarco każdorazowo informuje w o cechach zmniejszających ich użyteczność np. śladach używania lub brakach w opakowaniu lub wyposażeniu.

7.04 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Preferowane formy to pisemnie na adres: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@matmarco.pl

7.05 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady w tym dokumentacji zdjęciowej, audio lub video z uwidocznioną wadą; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Matmarco. Elementy podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter zalecenia i nie są warunkiem skuteczności reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.06 Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem reklamacyjnym Matmarco skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w szczególności oględzin sprzętu. Adresem właściwym do wysyłki wadliwego Towaru jest: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Matmarco, w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Matmarco w miejscu, w którym Towar się znajduje.

7.07 Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub Matmarco. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Towaru.

7.08 Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Matmarco z tytułu wad Towarów oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

8.   Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług elektronicznych

8.01 Reklamacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych w Sklepie Klient może składać wedle własnego wyboru:

– w formie elektronicznej e–mailem na adres: sklep@matmarco.pl

– pisemnie na adres siedziby: Warszawa 04–790 ul. Trakt Lubelski 135

8.02 Reklamacja winna zawierać informacje dotyczące jej przedmiotu, ewentualnie żądanie reklamującego oraz według jego uznania dane kontaktowe niezbędne do poinformowania przez Matmarco o sposobie załatwienia reklamacji.

8.03 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Matmarco nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9.   Odstąpienie od Umowy sprzedaży

9.01 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych w 9.11 i 9.12.

9.02 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

9.03 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład  pisemnie na adres: ul. Trakt Lubelski 135, 04–790 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@matmarco.pl

9.04 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego przykładowy wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest zamieszczony w Sklepie w zakładce “Zwroty i Reklamacje”.

9.05 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.  (Dz. U. 2014 poz. 827 z późń. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.06 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.07 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Matmarco przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.08 Matmarco ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Matmarco dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Matmarco nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.09 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Matmarco lub przekazać go osobie upoważnionej przez Matmarco do odbioru, chyba że Matmarco zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres:  ul. Trakt Lubelski 135, 04–987 Warszawa.

9.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.11 Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Matmarco, Matmarco nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.12 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszty zwrotu wszystkich Towarów mogą być znacząco wyższe od kosztów zwykłej przesyłki pocztowej z uwagi na konieczność transportu przesyłki wyłącznie firmą kurierską na palecie lub jako towar gabarytowy. Wysokość kosztów zwrotu takich urządzeń jak bieżnie, trenażery, rowery szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 PLN.

9.13 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

10.01 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

10.02 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefony: 22 55 60 332 i 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.03 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego http://www.spsk.wiih.org.pl/;

– wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl;

– pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

11. Ochrona danych osobowych

11.01 Administratorem Państwa danych osobowych jest Matmarco.

11.02 W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Administratora, mailowo na adres: matmarco@matmarco.pl lub telefonicznie pod numerem 22 872 09 89.

11.03 Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dla co najmniej jednego z niżej wymienionych celów:

– Przygotowanie, zawarcie i wykonanie Umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług elektronicznych opisanych w 3.01 (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO 2016/679 dalej “RODO”) oraz ustalenie jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umów a także obrona przed roszczeniami wynikającymi z umów (podstawa – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadnione interesy Matmarco polegające na zawieraniu umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dane osobowe dla celów wskazanych niniejszym punktem będą przechowywane do czasu zakończenia umów oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ich realizacją lub zawarciem i rozwiązaniem.

– Udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania i wiadomości oraz archiwizowanie prowadzonej korespondencji (podstawa – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Państwa zgoda). Dane osobowe dla celu wskazanego w tym punkcie będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jednakże nie dłużej niż 3 lata.

– Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Matmarco na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe dla celu wskazanego w niniejszym punkcie będą przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami dla danego obowiązku.

11.04 Dostęp do danych osobowych będzie posiadać personel Matmarco, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi kurierskie, pocztowe, serwisowe, bankowe, finansowe np. Blue Media S.A., doradztwa prawnego, obsługi korespondencji, IT, windykacyjne, mailingowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleconych usług. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym instytucjom lub organom takim jak policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy w przypadkach, w których obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa.

11.05 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży może utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie tego celu.

11.06 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

11.07 Na podstawie i zasadach określonych art. 21 RODO mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.08 W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo w  dowolnym momencie do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.09 Matmarco stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów lub zwiększenie funkcjonalności i wygody korzystania ze Sklepu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Matmarco wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować zmniejszenie funkcjonalności Sklepu lub uniemożliwić całkowite korzystanie ze Sklepu.

12. Recykling

12.01 Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

12.02 Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

12.03 Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Warszawa 04-790 ul. Trakt Lubelski 135.

12.04 Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu można zgłaszać na przykład telefonicznie pod numerem 22 872 09 89.

13. Postanowienia końcowe

13.01 Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

13.02 W przypadku sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

13.03 Matmarco zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

13.04 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone przed zmianą zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

13.05 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

13.06 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

13.07 Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być przekazany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.

13.08 Regulamin wchodzi w życie 7 czerwca 2022 r.

 

Załącznik do Regulaminu:

 

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Do:

Towarzystwo Handlowe “Matmarco” Sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 135

04-790 Warszawa

 

Ja, …………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………

Data odbioru rzeczy ………………………………………

Imię i nazwisko Klienta …………………………………

Adres Klienta ………………………………………………..

Podpis Klienta ………………………………………………

Data …………………………………………………………….